Algemene Voorwaarden

Makelaars in NL kent een aantal voorwaarden.
Door gebruik van deze website gaat u tevens akkoord met de
Gebruikersvoorwaarden.

1. Definities

Opdrachtgever(s): Natuurlijke- en/of rechtspersonen die geïnteresseerd zijn in een dienst van één van de partners van RealCommerce B.V. en zijn of haar contactgegevens aan RealCommerce B.V. overhandigt en in contact wenst te komen met de partners van RealCommerce B.V.;

RealCommerce B.V.: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RealCommerce B.V., kamer van koophandel inschrijvingsnummer 69531366;

Partner(s): Dienstverleners, natuurlijke- en/of rechtspersonen, die zich bij een platform van RealCommerce B.V. hebben aangesloten en leads via RealCommerce B.V. wensen te ontvangen;

Online) platformen: Websites van RealCommerce B.V. waarop informatie aan bezoekers verstrekt worden en waar eventueel vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden.

Postcodegebied: Gebied bestaande uit een viercijferige postcode. Postcodegebied kan ook verwijzen naar de plaats waar de Partner een vermelding heeft.

Lead(s): alle verzoeken van Opdrachtgevers die RealCommerce B.V. ontvangt en die RealCommerce B.V. doorstuurt naar relevante Partners;platform

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen RealCommerce B.V. en Partner. RealCommerce B.V. accepteert geen algemene voorwaarden van haar Partners tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

2.3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door RealCommerce B.V. worden gewijzigd, mits (i) de gewijzigde voorwaarden onverwijld aan Partner worden medegedeeld en (ii) zich één of meer van de gronden als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden voordoet. Bij een wijziging van de Algemene Voorwaarden als bedoeld in de voorgaande zin, is de Partner gerechtigd binnen 14 dagen na voornoemde mededeling van de gewijzigde voorwaarden de overeenkomst op te zeggen, tenzij de wijziging niet in het nadeel is van de partner.

3. Algemeen

3.1. De aanvaarding van een aanbieding en/of offerte van RealCommerce B.V. door de Partner bindt RealCommerce B.V. enkel indien RealCommerce B.V. terzake de aanbieding en/of offerte schriftelijk dan wel elektronisch aan de partner bevestigt dat er een overeenkomst tussen Partner en RealCommerce B.V. tot stand is gekomen.

4. Dienstverlening

4.1. RealCommerce B.V. exploiteert een online platform dat er op gericht is om leads van Opdrachtgevers te genereren. RealCommerce B.V. heeft als doel via dit platform opdrachten tot stand te laten komen tussen de Partner en de Opdrachtgevers met betrekking tot de door de Partner aan deze Opdrachtgevers te leveren diensten. Feitelijk brengt RealCommerce B.V. dus vraag en aanbod bij elkaar. RealCommerce B.V. ontvangt de leads via de door haar geëxploiteerde website en stuurt deze door naar één of meer van de bij haar aangesloten Partners.

4.2. RealCommerce B.V. geeft aan de Partner het alleenrecht om, in de conform het contract vastgestelde postcodegebieden, de opdrachten die tot stand komen via het platform RealCommerce B.V. uit te voeren volgens de voorwaarden zoals hierna omschreven.

4.3 De overeenkomst voor de gratis bedrijfsvermelding en de bijbehorende voorwaarden wordt overeengekomen op het moment dat de Partner zich aanmeldt op de website met zijn of haar e-mailadres. Aan een gratis bedrijfsvermelding kunnen geen rechten worden ontleend. RealCommerce B.V. heeft het recht een gratis bedrijfsvermelding zonder opgaaf van redenen toe te voegen, te weigeren of te verwijderen. In een gratis bedrijfsvermelding is het niet toegestaan een andere dan de eigen website te vermelden, op welke manier dan ook.

4.4 RealCommerce B.V. behoudt te allen tijde het recht om de prijzen van betaalde vermeldingen te wijzigen. Nieuwe prijzen zullen echter alleen van toepassing zijn op nieuw-aangemelde profielen. Bestaande Partners zullen de prijzen behouden die van toepassing waren op het moment van registratie.

5. Overeenkomst

5.1. De Partner is reeds aangesloten bij een brancheorganisatie cq. branchegericht keurmerk of is bereid zich daarbij aan te sluiten. RealCommerce B.V. behoud zich het recht voor verdere eisen aan de betrouwbaarheid van de Partner te stellen.

5.2. Overeenkomsten met betrekking tot door de Partner te leveren diensten via het platform RealCommerce B.V. komen rechtstreeks tot stand tussen de Partner en de Opdrachtgever.

5.3. In geen enkel geval kan RealCommerce B.V. aansprakelijk worden geacht voor de termen of voorwaarden van het contract, de prestaties of producten van de leveranciers, de betaling van deze diensten of producten, noch voor enig ander aspect wat valt binnen de commerciële relatie tussen de Opdrachtgever en de Partner.

5.4. Met inachtneming van het voorgaande is de Partner vrij zijn werkzaamheden naar eigen inzicht in te (laten) richten en uit te (laten) voeren.

5.5. Partner dient hiervoor, bij een uitgevoerde opdracht, het bedrag conform de tariefstelling zoals gecommuniceerd op het platform in rekening te brengen bij de Opdrachtgever, tenzij een ander tarief is overeengekomen tussen Partner en Opdrachtgever. Dit doet hij rechtstreeks en uit naam van de Partner.

5.6. Partner kan de ontvangen leads die geen correct telefoonnummer of geen correct e-mailadres bevatten binnen 24 uur na het ontvangen van de lead reclameren door dit als reply mail op de ontvangen lead aan te geven bij RealCommerce B.V. Indien de Partner een periode niet in staat is opdrachten uit te voeren dient dat uiterlijk 2 dagen voor aanvang, schriftelijk via e-mail, aangegeven te worden bij RealCommerce B.V.

5.7. RealCommerce B.V. blijft te allen tijde eigenaar van de platformen en deelname aan platformen of een onderdeel daarvan geeft geen enkel recht op eigendom.

5.8. De overeenkomst tussen RealCommerce B.V. en de Partner is voor wat betreft de verplichtingen van RealCommerce B.V. een inspanningsverbintenis en behelst geen resultaatsverplichting van RealCommerce B.V. RealCommerce B.V. spant zich in om leads te verwerven en relevante leads aan haar Partner door te sturen. Op RealCommerce B.V. rust geen verplichting ten opzichte van haar Partners om een bepaald resultaat te behalen. Hieronder valt mede doch niet uitsluitend dat RealCommerce B.V. niet verplicht is om een bepaalde minimumhoeveelheid aan leads aan haar Partner door te sturen, tenzij bij overeenkomst dan wel in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald. RealCommerce B.V. garandeert niet dat de Opdrachtgevers daadwerkelijk klant worden bij haar Partners.

5.9. RealCommerce B.V. zal de gegevens van de Opdrachtgever enkel aan haar Partner bekend maken. De Opdrachtgever verleent hiervoor toestemming. De Partner verplicht zich om deze gegevens alleen te gebruiken voor de behandeling van de lead van de Opdrachtgever en de uitvoering van alle hier eventueel uit voortvloeiende opdrachten die de Opdrachtgever aan de Partner geeft. Het is de Partner verboden om de lead door te sturen naar derden of door te verkopen aan derden. Wanneer de Partner een opdracht volgend uit een lead niet kan uitvoeren, dient deze teruggestuurd te worden naar RealCommerce B.V.

6. Beeindiging

6.1. Opzegging overeenkomst tussen een Partner en RealCommerce B.V. dient schriftelijk te geschieden en kan op ieder moment. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, waarbij er dient opgezegd te worden tegen de eerste kalenderdag van de betreffende periode waartegen er wordt opgezegd

6.2. RealCommerce B.V. behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met haar Partners per direct en zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen te beëindigen. RealCommerce B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een opzegging van RealCommerce B.V.

7. Betalingen

7.1. Na het instellen van de postcodegebieden of plaats van waar de Partner leads wenst te ontvangen, zal door RealCommerce B.V. aan Partner per ontvangen lead, afhankelijk van het platform, al dan niet een provisie vergoeding in rekening worden gebracht. De aan- of afwezigheid en de hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld in het met de Partner ondertekende contract.

7.2. Partners ontvangen aan het begin van de contractperiode een factuur met specificatie van de overeengekomen gebieden waarin de Partner vertegenwoordigd wordt. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

7.3. Alle bedragen die door RealCommerce B.V. worden genoemd, zijn exclusief BTW. De partner is verplicht de BTW aan RealCommerce B.V. te betalen, tenzij overeenkomstig Europese wetgeving geen BTW aan partner dient te worden doorberekend.

7.4 De overeenkomst voor een betaalde vermelding komt tot stand op het moment dat de Partner de gekozen vermelding woordelijk, schriftelijk of per email bevestigt. Indien de Partner van de overeenkomst afziet dient deze dat uiterlijk binnen 5 werkdagen te laten weten. De overeenkomst kan worden ontbonden door e-mail te sturen naar partners@realcommerce.nl, waarin de bedrijfsnaam en de adresgegevens dienen te worden vermeldt. Reeds uitgevoerde werkzaamheden kunnen alsnog in rekening worden gebracht.

7.5 Indien er niet tijdig aan de betalingsverplichting voldaan wordt, zal RealCommerce B.V. hier altijd minimaal tweemaal op wijzen. Mocht de betaling ondanks deze herinneringen alsnog uitblijven, dan behoudt RealCommerce B.V. zich het recht om de inning van de factuur uit te besteden aan haar incassobureau. Eventuele extra kosten die hieruit voortkomen kunnen niet op RealCommerce B.V. verhaald worden en komen volledig voor rekening van de Partner. RealCommerce B.V. behoudt zich het recht voor de vermelding op het platform te kunnen verwijderen indien de factuur niet betaald wordt.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De totstandkoming van de gegevens op de platforms is met de grootste zorg uitgevoerd. RealCommerce B.V. kan echter niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op deze platforms zijn opgeslagen. RealCommerce B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens haar Partners voor welke schade dan ook. De aansprakelijkheid van RealCommerce B.V. voor welke schade dan ook is hierbij dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Dit hangt samen met het feit dat de verplichtingen van RealCommerce B.V. jegens haar Partners inspanningsverplichtingen zijn. RealCommerce B.V. verbindt zich jegens haar Partners derhalve niet tot het behalen van bepaalde resultaten.

9. Diversen

9.1. Partijen wijken af van de verjaringstermijnen als bedoeld in artikel 3:52 BW en van andere wettelijke verjaringstermijnen, met dien verstande dat alle verjaringstermijnen die van toepassing zijn in een geschil tussen partijen voor de Partner worden verkort naar één jaar, tenzij er op grond van een andere wettelijke bepaling een kortere verjaringstermijn dan één jaar geldt, in welk geval de kortere verjaringstermijn heeft te gelden.

9.2. Het niet afdwingen dan wel het niet beroepen op een bepaling in de algemene voorwaarden door RealCommerce B.V. brengt geenszins met zich mee dat RealCommerce B.V. afstand doet van haar recht(en).

10. Gronden wijzigingen

10.1. De gronden, als bedoeld in het derde lid van artikel 2.4 van deze algemene voorwaarden, zijn:

a. indien de gegevens van RealCommerce B.V. die zijn weergegeven in deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd;

b. indien de rechtsvorm of het bedrijfsstructuur van RealCommerce B.V. wordt gewijzigd;

c. indien RealCommerce B.V. ook andere diensten en/of producten, dan de diensten en/of producten als weergegeven in deze algemene voorwaarden, gaat aanbieden;

d. indien de totstandkoming van de overeenkomsten die RealCommerce B.V. afsluit of de werkwijze van RealCommerce B.V. in deze algemene voorwaarden wordt gewijzigd;

e. indien RealCommerce B.V. de prijzen van haar diensten en/of producten wijzigt;

f. indien RealCommerce B.V. op grond van de wet- en/of regelgeving, dan wel indien RealCommerce B.V. om aan de wet en/of regelgeving te kunnen voldoen, genoodzaakt is de Algemene Voorwaarden te wijzigen;

11. Toepasselijk recht

11.1. Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met RealCommerce B.V. is het Nederlands recht van toepassing.

11.2. De rechtbank Breda is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen RealCommerce B.V. en een Partner ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Breda eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.

11.3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd: 17 Maart 2019

Met de button hieronder kunt u deze integraal downloaden als PDF bestand:cloud_download  Algemene Voorwaarden (PDF)